برنامه ریزی و کنترل تولید در زنجیره تامین
برنامه ریزی و کنترل تولید در زنجیره تامین
قیمت به ریال : 650,000
مؤلفان:
رابرت جکوبس/ ویلیام بری/ کلای وای بارک/ توماس ولمن
مترجم:
عباس شول
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان
کد کالا :
  مشخصات کلی
  فهرست مطالب
  فصل اول: بخش یک    
  برنامه‌ریزی و کنترل تولید   1
  تعریف سیستم MPC.. 2
  فعالیت‌های پشتیبانی MPC.. 2
  چارچوب سیستم MPC.. 3
  فعالیت‌های سیستم MPC.. 3
  انطباق سیستم MPC با نیازهای شرکت.. 7
  نمودار طبقه‌بندی MPC.. 8
  تکامل سیستم MPC.. 9
  تغییر جهان رقابتی.. 9
  واکنش به تغییرات.. 11
  نتیجه‌گیری.. 11
  تمرین‌ها 12
  بخش دو 
  برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)  13
  ERP چیست؟. 14
  تعاریف سازگار و منطقی.. 14
  الزامات نرم‌افزار 15
  تصمیم‌گیری روتین (تکراری) 15
  انتخاب نرم‌افزار ERP.. 16
  چگونه ERP واحدهای عملیاتی را به یکدیگر مرتبط می‌کند؟. 16
  بخش مالی.. 17
  بخش تولید و پشتیبانی.. 19
  بخش فروش و بازاریابی.. 19
  بخش منابع انسانی.. 19
  نرم‌افزار سفارشی.. 20
  یکپارچه‌سازی داده‌ها 20
  چگونگی انطباق برنامه‌ریزی و کنترل تولید (MPC) با ERP. 21
  یک مثال ساده 21
  برنامه‌ریزی زنجیرهتأمین با استفاده از مدیریت زنجیرهتأمین شرکت mySAP.. 22
  اجرای زنجیرهتأمین با مدیریت زنجیرهتأمین شرکت mySAP.. 23
  همکاری در زنجیرهتأمین به وسیله مدیریت زنجیرهتأمین شرکت mySAP.. 23
  هماهنگی در زنجیرهتأمین به وسیله مدیریت زنجیره‌تأمین شرکت mySAP.. 24
  معیارهای عملکردی به منظور ارزیابی اثربخشی سیستم یکپارچه. 25
  رویکرد سیلوی کارکردی.. 26
  معیارهای زنجیرهتأمین یکپارچه. 27
  محاسبه چرخه زمانی نقدینگی به نقدینگی.. 30
  تجربه اجرای ERP. 32
  شرکت اِلی لیلی- استانداردهای عملکردی برای برتری در تولید. 32
  نتیجه‌گیری.. 35
  سؤالات.. 36
  تمرین‌ها 36
  فصل دوم  
  مدیریت تقاضا  39
  مدیریت تقاضا در سیستم‌های MPC.. 40
  مدیریت تقاضا و محیط MPC.. 42
  محيط توليد براي انبارش(MTS) 43
  محیط مونتاژ بر اساس سفارش (ATO) 44
  محیط تولید (مهندسی) بر اساس سفارش (MTO) 45
  ارتباط با سایر ماژول‏های MPC و مشتریان. 46
  برنامه‌ریزی فروش و عملیات.. 46
  سربرنامه تولید. 47
  ارتباط مداوم با مشتریان.. 48
  کاربرد اطلاعات در مدیریت تقاضا 49
  تولید بر اساس دانش.... 49
  جمع‌آوری و نظارت بر داده‌ها 50
  مدیریت روابط مشتری.. 51
  جریان برون‌مرزی محصول.. 51
  مدیریت تقاضا 52
  سازماندهی مدیریت تقاضا 52
  نظارت بر سیستم‌های مدیریت تقاضا 53
  توازن میان عرضه و تقاضا 53
  برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و بازپُرسازی همکارانه. 54
  نُه گام مدل فرآیند CPFR.. 54
  گام‌های یک و دو در مدل CPFR.. 55
  طراحی مجدد فرآیند. 56
  گام‌های ۳تا ۹ مدل CPFR.. 58
  نتیجه‌گیری.. 60
  سؤالات.. 60
  فصل سوم  
  پیشبینی    61
  ارائه اطلاعات مناسب جهت پیش‌بینی.. 62
  پیشبینی برای برنامهریزی راهبردی کسب و کار 63
  پیشبینی برای برنامهریزی فروش و عملیات.. 63
  پیشبینی برای سربرنامه تولید و کنترل.. 64
  تکنیکهای تحلیل رگرسیون و تجزیه دورهای.. 64
  تجزیه سریهای زمانی.. 69
  نوسانات فصلی افزایشی.. 69
  نوسانات فصلی ضربی.. 69
  شاخص فصلی.. 70
  تجزیه با استفاده از رگرسیون حداقل مجذورات.. 73
  روش میانگین متحرک... 78
  روش هموارسازی نمایی (نمو هموار) 80
  ارزیابی پیشبینی.. 82
  کاربرد پیشبینیها 85
  ملاحظاتی برای ادغام پیشبینیها 85
  پیشبینی هرمی.. 86
  یکپارچهسازی اطلاعات بیرونی.. 89
  نتیجه‌گیری.. 89
  ·........................................................ پیشبینی منابع مختلف باید با برنامهها و محدودیتهای شرکت منطبق و سازگار باشد. 90
  سؤالات.. 90
  تمرین‌ها 90
  فصل چهارم  
  بخش یک    
  برنامهريزي فروش و عمليات    95
  برنامهريزي فروش و عمليات در شركت.. 95
  اصول برنامهريزي فروش و عمليات.. 96
  مديريت برنامهریزی فروش و عمليات.. 97
  برنامهريزي عمليات و سيستمهاي MPC.. 98
  مزايا 100
  فرآيند برنامهريزي فروش و عمليات.. 101
  فرآيند برنامهريزي فروش و عمليات ماهانه. 101
  ارائه برنامه فروش و عمليات.. 103
  موازنههای اساسی.. 108
  ارزیابی  اقتصادی گزینهها 114
  تعهدات مدیریتی جدید. 116
  نقش مدیریت عالی.. 116
  نقشهای عملکردی.. 116
  یکپارچه‌سازی برنامهریزی راهبردی.. 118
  کنترل برنامه عملیات.. 119
  نتیجهگیری.. 119
  تمرین‌ها 120
  بخش دو 
  مفاهیم پیشرفته در برنامهریزی فروش و عملیات    123
  رویکردهای برنامهریزی ریاضی.. 123
  برنامهریزی خطی.. 124
  برنامهریزی عدد صحیح مختلط.. 125
  مثال: شرکت لاون کین.. 128
  پیشینه شرکت لاون کین.. 128
  تصمیمگیری در خصوص مدل برنامهریزی.. 129
  مدل برنامهریزی خطی.. 129
  توسعه پارامترهای برنامهریزی.. 131
  حل مدل برنامهریزی خطی و درک نتایج.. 135
  موضوعات برنامهریزی فروش و عملیات.. 136
  استفاده از ابزار حل صفحه گسترده مایکروسافت... 137
  نتیجه‌گیری.. 140
  سؤالات.. 140
  تمرین‌ها 140
  فصل پنجم  
  سربرنامه تولید   143
  فعالیتهای سربرنامه تولید MPS. 143
  MPS، تعیین‌کننده میزان خروجی در آینده 144
  محیط کسب و کار برای MPS.. 145
  ارتباط با سایر فعالیتهای شرکت... 146
  تکنیکهای سربرنامه تولید. 147
  گزارش‏های زمانبندی شده 147
  گردش در طول زمان.. 149
  تعهددهی سفارش و موجودی برای تعهد (ATP) 151
  برنامهریزی در محیط مونتاژ بر اساس سفارش... 153
  ثبات سربرنامه تولید. 154
  تثبیت کردن و سدّ زمانی.. 155
  مدیریت MPS. 156
  MPS غیرواقع‌بینانه. 156
  نتیجه‌گیری.. 156
  سؤالات.. 157
  تمرین‌ها 157
  فصل ششم  
  برنامهريزي مواد مورد نياز (MRP)  161
  برنامهريزي مواد مورد نياز در برنامه‌ریزی و کنترل توليد. 161
  فرآيند ثبت.. 163
  ثبت اصلي MRP.. 163
  مثالي از لیست مواد. 166
  جبران زمان انتظار 169
  ارتباط بین ثبتهاي MRP.. 171
  مباحث فني.. 174
  تکرار پردازش... 174
  سيستمهاي پیوسته. 175
  تعیین اندازه انباشته. 175
  ذخيره احتياطي و زمان انتظار احتياطي.. 176
  کدگذاري سطح پايين.. 177
  سفارشهای برنامه‌ریزی شده 177
  قطعات یدکی.. 177
  افق برنامهريزي.. 178
  دريافتهاي زمانبندي شده در مقابل برنامه صدور سفارش... 178
  کاربرد سيستم MRP. 178
  برنامهریز MRP.. 179
  صدور سفارش... 179
  بررسي تخصيص و دسترس‌پذیری.. 180
  كدهاي استثناء 180
  برنامهريزي مجدد از پايين به بالا. 181
  خروجي يك سيستم MRP.. 182
  پويايي‌های سيستم. 183
  تراكنشها در طول يك دوره 183
  زمان‌بندي مجدد. 184
  پردازش تراكنش پيچيده 185
  نقصهاي فرآیندی.. 186
  نتيجهگيري.. 187
  سؤالات.. 187
  تمرین‌ها 188
  فصل هفتم  
  برنامه‌ریزی و مدیریت ظرفیت    195
  نقش برنامهریزی ظرفیت در سیستم‌های MPC.. 195
  سلسله مراتب تصمیمات برنامهریزی ظرفیت... 196
  ارتباط با دیگر ماژول‌های سیستم MPC.. 197
  تکنیک‌های برنامهریزی و کنترل ظرفیت.. 198
  برنامهریزی ظرفیت با استفاده از عوامل کلی (CPOF) 198
  لیست ظرفیت... 200
  شرح وضعیت منابع. 201
  برنامه‌ریزی نیازمندیهای ظرفیت (CRP) 205
  زمانبندی هم‌زمان ظرفیت و مواد. 206
  زمانبندی ظرفیت محدود. 207
  زمانبندی محدود با ساختارهای تولید: با استفاده از سیستمهای APS.. 209
  مديريت و برنامهريزي/ بهره‌برداری ظرفيت.. 212
  نظارت بر ظرفیت با كنترل ورودي/ خروجي.. 212
  كنترل ورودي/ خروجي.. 212
  مديريت ظرفيت گلوگاه 214
  برنامه‌ریزی ظرفیت در سیستم MPC.. 215
  انتخاب معیار برای ظرفيت... 216
  انتخاب يك تكنيك خاص.... 217
  كاربرد برنامه ظرفيت... 218
  نتیجهگیری.. 218
  سؤالات.. 219
  تمرین‌ها 219
  فصل هشتم  
  کنترل فعالیتهای تولیدی    221
  چارچوبی برای کنترل فعالیتهای تولیدی.. 221
  ارتباطات سیستم MPC.. 222
  ارتباطات بین MRP و PAC.. 223
  تأثیر تولید بهنگام بر PAC.. 223
  محیط شرکت... 224
  تکنیکهای کنترل فعالیتهای تولید. 224
  مفاهیم اساسی کنترل کف کارگاه 225
  مدیریت زمان انتظار 228
  نمودارهای گانت... 229
  قوانین اولویتبندی کارها 229
  سیستمهای نظریه محدودیت (TOC) 231
  مفاهیم اساسی سیستمهای TOC.. 231
  زمانبندی TOC.. 231
  بافرها 234
  TOC و اندازه انباشته. 235
  مدیریت زمانبندی TOC.. 236
  زمانبندی ایستگاه محدودیت (Drum) 236
  بهرهبرداری از ایستگاه محدودیت... 239
  زمانبندی (روپ)  ارسال مواد. 239
  مدیریت واکنشی موجودیهای موقت (بافر) 239
  افزایش ظرفیت ایستگاه محدودیت... 240
  TOC و چارچوب MPC.. 240
  مزایای TOC.. 240
  موضوعات کاربردی.. 241
  زمانبندی فروشنده و پیگیری.. 241
  اینترنت و زمانبندی فروشنده 241
  نتیجهگیری.. 243
  سؤالات.. 243
  تمرین‌ها 244
  فصل نهم  
  سیستم تولید بهنگام   247
  تولید بهنگام در برنامهریزی و کنترل تولید. 248
  عناصر اصلی تولید بهنگام. 248
  تأثیر تولید بهنگام بر برنامهریزی و کنترل تولید. 250
  کارخانه پنهان (هزینههای پنهان کارخانه) 251
  واحدهای سازنده تولید بهنگام در برنامهریزی و کنترل تولید. 252
  مثالي از JIT. 254
  سطحبندي توليد. 255
  سیستم کششی.. 257
  طراحی محصول.. 261
  طراحی فرآیند. 262
  مفاهیم لیست مواد. 263
  کاربردهای JIT. 264
  کانبان تک کارتی.. 264
  تویوتا 265
  سیستم کانبان تویوتا 266
  JIT غير تكراري.. 268
  ديدگاه ارتقاء خدمت‌دهی در توليد. 268
  سيستمهاي انعطافپذير. 268
  سيستمهاي ساده شده و اجرای يكنواخت و تكراري.. 269
  تولید بهنگام مشترک شرکتها 269
  مباني.. 270
  تأمين بهنگام با ارتباط قوی.. 270
  تأمين بهنگام با ارتباط ضعیف... 271
  هماهنگي درJIT  از طريق هسته‌ها 271
  درسها 272
  برنامهريزي و اجراي JIT.. 272
  كاربردهاي سيستمهاي اطلاعاتي.. 273
  برنامه‌ريزي و كنترل تولید. 273
  حفظ امتيازات.. 273
  مزایا و معایب... 274
  نتیجه‌گیری.. 274
  سؤالات.. 275
  تمرینها 275
  فصل دهم  
  برنامه‌ریزی نیازمندی‌های توزیع   277
  برنامه‌ریزی نیازمندی‌های توزیع در زنجیره‌تأمین.. 278
  ارتباط‌های سیستم DRP و MPC.. 279
  DRP و بازار 280
  DRP و مدیریت تقاضا 281
  DRP و سربرنامه تولید. 282
  فنون DRP. 283
  ثبت‌ها (گزارش‌ها)ی اصلی DRP.. 283
  نقطه سفارش فازبندی شده  (TPOP) 285
  ارتباط اطلاعات چندین انبار 286
  مدیریت تغییرات روزانه برنامه. 289
  ذخیره ایمنی در DRP.. 293
  ملاحظات مدیریتی مرتبط با DRP. 294
  یکپارچگی و جامعیت داده‌ها 294
  حمایت سازمانی.. 295
  حل مسأله. 297
  نتیجه‌گیری.. 300
  سؤالات.. 300
  تمرین‌ها 301
  فصل یازدهم  
  روش‌های کنترل موجودی نقطه سفارش     303
  مفاهیم اساسی.. 304
  تقاضای مستقل در مقایسه با تقاضای وابسته. 304
  نقش موجودی.. 305
  ملاحظات مدیریتی.. 306
  تعیین عملکرد سیستم موجودی.. 307
  ایجاد تغییر در مدیریت موجودی.. 308
  هزینه‌های مربوط به موجودی.. 308
  هزینه‌های آماده‌سازی سفارش... 308
  هزینه‌های نگهداری موجودی.. 309
  هزینه‌های کمبود و خدمت‌دهی به مشتری.. 309
  سایر هزینه‌های موجودی‌.. 310
  مدل مقدار اقتصادی سفارش... 311
  محاسبه EOQ... 312
  تصمیمات زمان‌بندی سفارش... 314
  استفاده از ذخیره ایمنی در شرایط عدمقطعیت... 314
  ذخیره ایمنی.. 315
  تعیین مقدار ذخیره ایمنی.. 316
  احتمال کمبود. 316
  سطح خدمت‌دهی به مشتری.. 317
  توزیع‌های پیوسته. 318
  معیار احتمال کمبود موجودی.. 318
  معیار خدمت‌دهی به مشتری.. 319
  عامل تصحیح دوره زمانی.. 321
  توزیع خطای پیش‌بینی.. 322
  مدیریت اقلام چندگانه. 323
  نتیجه‌گیری.. 324
  سؤالات.. 325
  تمرین‌ها 325
  فصل دوازدهم  
  راهبرد و طراحی سیستم MPC    329
  گزینه‌های طراحی MPC.. 329
  گزینه‌های سربرنامه تولید. 330
  گزینه‌های برنامه‌ریزی تفصیلی مواد. 332
  گزینه‌های سیستم کف کارگاهی.. 333
  انتخاب گزینه‌ها 335
  نیازمندی‌های بازار 335
  وظیفه تولید. 336
  طراحی فرآیند تولید. 337
  طراحی سیستم MPC.. 337
  گزینه‌های سربرنامه تولید. 338
  گزینه‌های برنامه‌ریزی مواد. 339
  گزینه‌های سیستم کف کارگاهی.. 340
  یکپارچه‌سازی MRP و JIT. 341
  نیاز به یکپارچه‌سازی.. 341
  تغییرات فیزیکیِ پشتیبان یکپارچه‌سازی.. 342
  نتیجه‌گیری.. 342
  سؤالات.. 343
  تمرین‌ها 343

  پیشگفتار مؤلفان
  کی از تغییرات عمده در محیط تولید، اجرای سیستم‌های "برنامه‌ریزی منابع شرکت[1]" است. امروزه در بسیاری از سازمان‌ها، سیستم‌های "برنامه‌‌ریزی و کنترل تولید[2]" در ERP ادغام شده‌اند. از طرفی به‌کارگیری MPC و ERP فرصت‌های زیادی را برای مدیریت اثر‌بخش ایجاد نموده‌اند. اگر چه یکپارچه‌سازی، مشکل و پیچیده به نظر می‌‌رسد؛ اما در حال حاضر، هیچ یک از فعالیت‌های MPC مانع نفوذ فراگیر سیستم‌های ERP نیست.
  نیازمندی‌های بازار، یک مسأله مهم در محیط رقابتی تولید است. قابلیت‌های تولید و انتظاراتِ مشتریان، بر دو عاملِ سرعت و تنوع، فشار زیادی وارد می‌نماید. مشتریان، خواهان محصولات سفارشی و دریافت هر چه سریع‌ترِ کالای مورد نیاز خود هستند. دلیل این موضوع، کوتاه شدن چرخه عمر محصول و نیز علایق شخصی مشتری است.
  جهانی‌سازی، تغییر عمده دیگری است که در ویراست‌های متوالی این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. امروزه حتی شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در سرتاسر جهان، تسهیلات تولیدی یا شعبه‌هایی در کشور‌های متعدد دارند. در برخی موارد، تسهیلات شامل یک شبکه پیچیده و در مواردی شامل یک شرکت صرفاً تولیدی یا شعبه‌‌ای از یک شرکت تولیدی– بازاریابی است. در مواردی که سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل اجرا می‌شوند، دسترسی جغرافیایی و تنوع محیط‌ها می‌تواند بنا بر ضرورت‌های زمانی، افزایشِ مداومی داشته باشد.
  همان‌طور که شرکت‌ها بر مزیت رقابتی‌شان تمرکز کرده‌اند، ارتباطات متقابلِ شرکت‌های تولیدی نیز تا حدی به عنوان پیامدی از بین‌المللی‌سازی کسب و کار و تا حدی به عنوان پاسخ به برون‌سپاری، افزایش یافته است. این بدین معنی است که امروزه شرکت‌ها با تأمین‌کنندگان و مشتریان خود ادغام شده‌­اند. این موضوع سبب شده وجود مدیریت شبکه‌ها و زنجیره‌های تأمین بسیار پیچیده ضروری باشد. در برخی موارد شرکت‌ها در این شبکه‌های تأمین، خودشان را در رقابت با مشتریان و تأمین‌کنندگان می‌بینند؛ در حالی که به طور هم‌زمان تلاش می‌نمایند تا روابط سودمند دوطرفه را برای برخی قسمت‌های خط تولید خود توسعه دهند. شرکت‌ها به طور فزاینده­ای ترکیبی از بازارهای تولیدی و مصرف‌کننده را دارند و به کانال‌های ارتباطی مختلفی نیاز دارند؛ که این امر، به نوبه خود، روابط تولیدی را پیچیده‌تر می‌نماید. چنین روابطی در سیستم MPC شرکت مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
  شرح ویرایش ششم (2011)
  این ویرایش به معرفی سیر تکاملی مطالب کتاب می‌پردازد. از ویرایش اول این کتاب، چاپ 1984، تاکنون تکنیک‌ها و مفاهیم بسیاری به کتاب افزوده‌ایم. بیشتر این مفاهیم درحوزه سیستم‌‌های ERP است؛ بنابراین، در این ویرایش، به­طور مختصر ایده‌های پایه‌ای (اصلی) را ارائه می‌دهیم. از آنجا که بسیاری از خوانندگان این کتاب، دانشجویان هستند و دانشجویان علاقه‌مند به یادگیری مطالب مختصر با مثال‌های روشن هستند؛ بنابراین مباحثِ تحقیق محور، از ویرایش‌های قبلی حذف شده است. همچنین بعضی از ایده‌هایی که امروزه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، حذف و ایده‌های جدیدی جایگزین شده که بیشترین کاربرد را دارند.
  هشت فصل اول این کتاب شامل متن کاملی از برنامه‌ریزی و کنترل تولید است. این کتاب در ویرایش‌های قبلی نیز کامل و جامع‌ بود. با وجود این، خلاصه نمودن مطالب نیز به همان اندازه معقول و صحیح به نظر می‌‌رسد. در استفاده از اصطلاحات دقّت شده است تا برای خواننده مبهم نباشد. برای محقق شدن این امر از واژه‌های تخصصی کمترین استفاده و از واژه‌های عمومی بیشترین استفاده شده است. اصطلاحات و سازماندهی مطالب بر اساس استاندارد‌های " انستیتوی مدیریت عملیات[3]" صورت گرفته است.
  در چهار فصل آخر، تمرکز بر ارائه مطالب در مورد یکپارچگی تولید و زنجیره‌تأمین است. به دیگر سخن، در این فصول تأکید روی مفاهیم و تکنیک‌‌های پایه‌ای است که در قالب روشی ارائه شده که نشان دهد مفاهیم یکپارچگی، چگونه در سیستم‌های ERP به کار می‌روند. یکپارچه‌سازی MPC با وظایف انبارداری و لجستیک، زیاد زمان­بر نیست. سرعت و کارایی، نیازمند یکپارچگی این فعالیت‌ها با در نظر گرفتن حداقل موجودی است. بازپُرسازی انبار، عموماً از طریق برون‌سپاری صورت می‌گیرد و از فعالیت‌های بارگیری و انبارداری تشکیل می‌شود که زنجیره‌تأمین پیچیدهِ تقاضا محور را در سیستم MPC جای می‌دهد.
  بحث این است که متخصصانِ زنجیره‌تأمین، در آینده نیازمند درک عمیق مطالب این کتاب هستند؛ همان‌طور که یک حسابدار حرفه‌ای باید از اصول دارایی‌ها، بدهی‌ها، ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و داده‌های مربوط به تراکنش‌های سیستم حسابداری آگاه باشد؛ یک متخصص حرفه‌ای زنجیره‌تأمین نیز باید با مجموعه تکنیک‌ها و مفاهیم پایه‌ای آشنا باشد. برنامه‌ریزی فروش و عملیات، سربرنامه تولید، برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز و برنامه‌ریزی نیازمندی‌های توزیع، از یک طرف با مشتریان و از طرف دیگر به منظور فراهم کردن مواد و موجودی‌ها با تأمین‌کنندگان در ارتباط هستند. روش‌های تحلیل رگرسیون، هموارسازی نمایی، کنترل موجودی جهت تعهددهی، برنامه‌ریزی مواد و نقطه سفارش مجدد؛ ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری منطقی در محدوده برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌تأمین محسوب می‌شوند.
  این کتاب به عنوان منبع ضروری برای دانشجویان مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع و نیز شاغلین حرفه‌ای (تجربی) طراحی شده است. محتوای آن یک چارچوب محکم و جامع، جهت توسعه و پیشرفت شرکت ارائه می‌دهد. هر شرکت تقاضای منحصربفردی دارد که به تأمین‌کنندگان تخصصی و نیازمندی‌های بازار بستگی دارد. مزایای رقابتی پایدار از یک رویکرد نوآورانه در چگونگی اداره مواد و موجودی حاصل می‌شود. درکِ عمیقِ مفاهیم کلیدی، برای سازمان‌‌دهی و اجرای سیستم‌های برنامه‌ریزی مواد و موجودی زنجیره‌تأمین ضروری است. این کتاب نیز، جهت چنین درکی سامان‌دهی شده است.
  رابرت جکوبس، ویلیام بری، کلای وای بارک، توماس ولمن
  2011
   پیشگفتار مترجم
  در عصر پیشرفت سریع و تغییرات پرشتاب محیطی، به منظور دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر، آگاهی سازمان‌ها از تحولات و رویکردهای نوین ضرورت فراوانی دارد. همچنین کسب توانمندی­های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش­های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین­المللی تبدیل شده است؛ به طوری که حساسیت نسبت به نیاز مشتریان و بررسی مداوم سلیقه‌های آنان، پاسخگویی و نوآوری، کیفیت بالای محصولات تولیدی و همچنین خدمات­رسانی را از توان شرکت خارج کرده است. بنابراین، نیاز شدید به همکاری شرکت­ها و سازمان­های مرتبط با تولید محصول خاص و یکپارچه­سازی و هماهنگی بین آن­ها بیشتر از پیش در عرصه رقابتی بازار احساس می‌شود. "زنجیره‌تأمین" یکی از گزینه‌های موفق در پاسخگویی به این نیاز محسوب می‌شود؛ زنجیره‌تأمین، همه فعالیت­های مرتبط با جریان و انتقال کالاها را از مرحله مواد خام تا مصرف محصول توسط مصرف‌کننده شامل می‌شود و "مدیریت زنجیره‌تأمین" در برگیرنده این فعالیت­ها به صورت یکپارچه است که از طریق آن‌ها، محصولات، خدمات و اطلاعاتی را تأمین می‌نماید که برای مشتریان ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
        در راستای اجرای فلسفه مدیریت زنجیره‌تأمین، ابزارها و تکنیک‌های زیادی نقش دارند. متخصصان زنجیره‌تأمین در آینده نیازمند درک عمیق چنین تکنیک‌ها و مفاهیم اساسی مدیریت زنجیره‌تأمین هستند. همان‌طور که یک حسابدار حرفه‌ای باید از اصول دارایی‌ها، بدهی‌ها، ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و داده‌های مربوط به تراکنش‌های سیستم حسابداری آگاه باشد؛ یک متخصص حرفه‌ای زنجیره‌تأمین نیز باید با مجموعه تکنیک‌ها و مفاهیم پایه‌ای زنجیره‌تأمین آشنا باشد؛ به عبارتی دیگر برنامه‌ریزی فروش و عملیات، سربرنامه تولید، برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز و برنامه‌ریزی نیازمندی‌های توزیع، از یک طرف با مشتریان و از طرف دیگر به منظور فراهم کردن مواد و موجودی‌ها با تأمین‌کنندگان در ارتباط هستند. روش‌های تحلیل رگرسیون، هموارسازی نمایی، کنترل موجودی جهت تعهددهی، برنامه‌ریزی مواد و نقطه سفارش مجدد؛ ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری منطقی در محدوده برنامه‌ریزی و کنترل تولید در زنجیره‌تأمین محسوب می‌شوند.
   در راستای معرفی موضوعات مذکور به جامعه علمی- تحقیقاتی و صنعتی- خدماتی کشورمان، انجام ترجمه کتب اصیل راهی مناسب به نظر رسید. کتاب حاضر اثر جامع و کم نظیری در زمینه برنامه‌ریزی و تولید در زنجیره‌تأمین است و یک منبع مفید برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی می‌باشد. همچنین منبع ارزشمندی برای مدیران سازمان‌های تولیدی و خدماتی محسوب می‌شود. از این‌رو تصمیم به ترجمه این اثر ارزشمند گرفتم تا گامی در راستای ترویج بیشتر این موضوع در بین پژوهشگران ایرانی برداشته باشم. در برگردان کتاب سعی شده است تا ضمن امانت‌داری، متنی روان در اختیار خواننده قرار گیرد. این کتاب شامل دوازده فصل است. در هشت فصل اول مجموعه کاملی از مباحث برنامه‌ریزی و کنترل تولید مطرح می‌شود و در چهار فصل آخر چگونگی یکپارچه‌سازی تولید با زنجیره‌تأمین ارائه می‌گردد.
  در پایان از تمامی افرادی که به نحوی در برگردان این اثر من را یاری نمودند، به ویژه خانم دکتر زهرا غریب‌حسینی که ویراستاری این کتاب را بر عهده داشتند و نیز مسئولین و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان سپاسگزارم.  
  عباس شول
  زمستان 1397
  shoul@vru.ac.ir
   

   
  مشخصات فنی
  نظرات کاربران

  نام و نام خانوادگی :
  ایمیل :
  * متن کامنت :
   

  پرسش و پاسخ
  * نام و نام خانوادگی :
  * ایمیل :
  تلفن :
  * پرسش :

  خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
  4.8/10 (تعداد آرا 190 نفر )